Heliodor (3)

Karat (18)

Kompaktor (2)

Smaragd (19)

Thorit (15)